http://www.dawis.pl

Polish (Poland)
Informacje handlowo-prawne
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PDF Drukuj

eubanner

 

Program operacyjny : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Działanie : 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy


Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla DAWIS Sp. z o.o.


Opis projektu :

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności

w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19


Okres realizacji proj. : 01/08/2020 – 31/10/2020


Wartość projektu : 104 362,17 PLN


Wkład Funduszy Europejskich : 104 362,17 PLN

 

 
Informacje handlowo-prawne PDF Drukuj
Nazwa pełna: "DAWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa skrócona: "DAWIS" Sp. z o.o.
Siedziba i adres firmy: UL. STASZICA 1, 05-800 PRUSZKÓW, POLSKA
Siedziba i adres Zarządu: UL. STASZICA 1, 05-800 PRUSZKÓW, POLSKA
Numer KRS: 0000052146
Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy: 2500000 PLN
Numer REGON: 011768273
Numer NIP: 534-10-65-701
Numer VAT UE: PL 5341065701
 
Polityka Plików Cookies oraz RODO PDF Drukuj

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Standardowe ustawienia ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Mechanizm ciasteczek został wprowadzony po to, by normalnie nie umożliwiającym tego protokole HTTP odróżniać osoby odwiedzające daną stronę. Ciasteczka są informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na żądanie serwera w urządzeniu użytkownika. Najczęściej przechowywane są w jednym pliku tekstowym lub binarnym.

Działanie mechanizmu ciasteczek po stronie użytkownika zależy od konfiguracji jego przeglądarki. Niektóre z nich umożliwiają odmowę zapisu, inne pozwalają na ustawienie daty wygaśnięcia innej od tej deklarowanej w nagłówku HTTP.

Dlatego też użytkownicy, którzy nie życzą sobie by ich przeglądarka rejestrowała tego typu dane, powinni odpowiednio ustawić konfigurację swojej przeglądarki (możliwe opcje oraz sposób ich modyfikacji zależy od używanej przeglądarki oraz ewentualnie zainstalowanych dodatków, dlatego trzeba się skonsultować z instrukcją obsługi konkretnej przeglądarki oraz dodatków jak np. programy antywirusowe).

Należy jednak pamiętać, że całkowite wyłączenie "ciasteczek" może spowodować mniejsze lub większe ograniczenie funkcjonalności stron WWW.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowana w krajach UE od 25 maja 2018r.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę DAWIS Sp. z o.o., przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie (klauzulę informacyjną). Prosimy o zapoznanie się z treścią tej klauzuli.

Z poważaniem,

DAWIS Sp. z o.o.


Dzień dobry Państwu,

poniżej przedstawiamy wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez DAWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, NIP: 5341065701 Państwa danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

Dane osobowe zbierane przez DAWIS Sp. zoo z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Staszica 1, NIP 5342409456 przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych. DAWIS Sp. zoo zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję,że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Staszica 1.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celach:

a)zawarcia oraz realizowania umowy sprzedaży lub innej umowy zawieranej/zawartej z administratorem, w tym w celu kontraktu bezpośredniego z Pani/Panem w celu podjęcia zlecanych działań lub realizacji inwestycji i zobowiązań współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z DAWIS Sp. zoo (na podstawie art.6 ust 1 lit. b)ogólnego Rozporządzenia.

b)wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAWIS Sp. z o.o, jako administratora danych: w celu świadczenia usług,zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,zabezpieczenia stosunku zobowiązaniowego powstałego pomiędzy Panią/Panem a administratorem, zabezpieczenia wyegzekwowania wierzytelności,windykacji należności lub poszukiwaniu majątku,weryfikacji pod względem wywiązywania się z zobowiązań,zapobieganie oszustwom (na podstawie art.6 ust.1 lit.f / ogólnego Rozporządzenia),

Dane osobowe przetwarzane są również w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DAWIS Sp. z o.o. (na podstawie art.6 ust.1 lit. c) ogólnego Rozporządzenia;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pan zobowiązany jest do podania danych osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy,kontraktu,wywiązania się z zobowiązań;

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z DAWIS Sp. zoo, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy: kontrahenci , przewożnicy, producenci,dostawcy towarów i usług ,podmioty świadczące usługi IT /serwisowe/informatyczne/systemowe wprowadzające i nadzorujące oprogramowania dla administratora,inne podmioty przetwarzające dane w imieniu DAWIS na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,organy administracji ,służby państwowe i sądy.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza UE.

W razie przekazania danych osobowych do organizacji międzynarodowej ,państw trzecich znajdujących się poza UE. DAWIS Sp. z o.o. zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych.

DAWISSp. z o.o., może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane,odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAWIS Sp. z o.o. jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umowami,kontraktami,zabezpieczeniami wierzytelności, z którymi jest związane przetwarzanie danych osobowych,lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody * w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności,jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępniania danych może uniemożliwić wykonanie realizacji inwestycji,usługi sprzedaży.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan ,iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia.

Brak profilowania

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,nie są przedmiotem profilowania,jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.