http://www.dawis.pl

Polish (Poland)
DAWIS - Ogłoszenia
Opracowanie przez uczelnię prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji PDF Drukuj

30.01.2017 Pruszków
……………….

Informacje o ogłoszeniu w trybie konkurencyjnym

Termin składania ofert

do dnia 08.02.2017 do godziny 23.59

Nazwa zamawiającego

"DAWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

STANISŁAWA STASZICA 1

Numer telefonu

227599191

NIP

5341065701

Tytuł projektu

System monitoringu z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji danych

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: Sekretariat sekretariat@dawis.pl lub też drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Jończyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie przez uczelnię  prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest realizacja zamówienia w związku z realizacją projektu: „………………………………………………………….”

 

(Nr projektu: ………………………………………………..) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeprowadzenia prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji. W szczególności prace obejmować będą badanie przesyłania, przetwarzania i retencji plików obrazowych z kamer w systemach on-lineowych.

Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie szczegółowego raportu, w języku polskim, z przeprowadzonych prac rozwojowych

 

 

Termin realizacji zamówienia -  31.08.2017 r.

 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Załączniki

Oświadczenia Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi badawczej mogą być jednie :

a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

c)     instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

d)    inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

Wiedza i doświadczenie

 1. 1)posiadają wiedzę i doświadczenie w badaniach które mają być przedmiotem projektu

 

Potencjał techniczny

 

Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1)  w trakcie realizacji projektu zaproszą do testowania i opiniowania produktu potencjalnych użytkowników końcowych

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Ocena ofert w niniejszym postepowaniu w każdej z części przedmiotu zamówienia będzie dokonana wg następujących kryteriów: Cena – waga: 80 % (80 pkt)

2) Wcześniejszy Termin realizacji– waga: 20% (20 pkt)

 

Wzór

Cn

Pc = -------------------- x 80 punktów, gdzie:

Cb

Pc- punkty w kryterium ceny

CN – cena netto najniższa

CB - cena netto badanej oferty

W kryterium Termin realizacji punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

TRn

Ptr = -------------------- x 20 punktów, gdzie:

TRb

Ptr - punkty w kryterium termin realizacji

TRn – termin realizacji najkrótszy (mierzony w tygodniach)

TRb – termin realizacji badanej oferty (mierzony w tygodniach)

 

Pozostałe

 

 • .Prosimy o podanie terminu realizacji z dokładnością do danego dnia.

 • .Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

 • .Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 • .W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

 • . WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA I UMOWY

Dopuszcza się przyszłą zmianę warunków zamówienia w kwestii:

- termin realizacji zamówienia – w przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie uczelni, w przypadku nie dostarczania na czas odpowiedzi technicznych na pytania uczelni, w przypadku problemów z płynnością rozliczenia projektu unijnego

- cena – nie zakłada się zmian w kwestii ceny

Każda zmiana umowy wymagać będzie obopólnej akceptacji i potwierdzona zawartym aneksem.

KOD CPV

CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

 

NAZWA PODMIOTU :

________________________________________________________________________________________________

REGON:­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________  NIP:  _________________________________________

ADRES:  ________________________________________________________________________________________________

tel. ________________________________________

faks________________________________________

 

Osoba do kontaktów:  ________________________

e-mail:_____________________________________

 

Do:

 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego:

 

OFERTA:

 1. 1.Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję/my realizację zamówienia za cenę …………………….(netto)………………….(brutto)

 2. 2.Oferujemy realizację zlecenia w terminie ……... dni.

 3. 3.Oświadczamy, że podana cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. 4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Oświadczenia potwierdzające spełnieniE warunków z ogłoszenia

 

 

 1. 1.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. 2.Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 3. 3.Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie w badaniach nad stanowiących przedmiot projektu

 4. 4.Oświadczamy, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK).

 

................................................. …………………………………………………………………

/miejscowość i data/ czytelny podpis albo podpis

Wykonawcy/osoby/osób

uprawnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy/*

 

*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

 

 

Wykonawca/pieczątka:

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pliki do pobrania:

http://www.dawis.pl/images/dawis/informacje_o_ogloszeniu_w_trybie_konkurencyjnym-dawis.pdf

http://www.dawis.pl/images/dawis/oswiadczenia-dawis.pdf

 

 

 

 
Stworzenie portalu internetowego o charakterze turystyczno-informacyjnym, również w języku angielskim PDF Drukuj

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Stworzenie portalu internetowego o charakterze turystyczno-informacyjnym, również w języku angielskim.

Wymagana forma bloga, na którym każdy z uczestników będzie mógł zamieścić historię z podróży, podzielić się opiniami, zamieścić zdjęcia. Wymagane funkcję przeniesienia użytkownika na inny współpracujący portal o charakterze ogłoszeniowym.

 

Miejsce inwestycji

ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś, kod pocztowy: 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

 

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

10.12.2014 godz 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 10.12.2014 do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

 
Zakup i dostawa nowych quadów PDF Drukuj

 

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa nowych quadów.

2 szt. – quady o mocy do 8 KM bez homologacji drogowej

3 szt. – quady o mocy powyżej 8 KM z homologacją drogową.

Pojazdy muszą być dostarczone po przeglądzie zerowym. Muszą posiadać znak CE.

 

 

Miejsce inwestycji

ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś, kod pocztowy: 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Homologacja na pojazdy

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 12 miesięcy. Dostawca gwarantuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minimum przez 36 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 15.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

10.12.2014 godz 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 10.12.2014 do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Piotr Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

 

 
Zakup i dostawa bani ruskiej PDF Drukuj

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa bani ruskiej:

Dane techniczne:

Materiał: świerk impregnowany lub inne drewno egzotyczne

Średnica do 210 cm

Piec zewnętrzny

Wkład polipropylenowy

Certyfikat CE, ISO 9001"2000,

 

 

Miejsce inwestycji

ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś, kod pocztowy: 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

 

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 12 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 15.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena . W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

10.12.2014 godz 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 10.12.2014 do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Piotr Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

 

 
Zakup i dostawa sauny PDF Drukuj

 

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa sauny:

Dane techniczne:

Materiał: SOSNA kanadyjska lub inne drewno egzotyczne

Moc do 2500W z promiennikami ceramicznymi

Zasilanie: 230V

Osoby: minimum 4

Panel Sterujący wew/zewnątrz

Głośniki Stereo / Radio CD/MP3 z Pilotem

Drzwi: Szklane w ramie drewnianej (szkło hartowane)

Certyfikat CE, ISO 9001"2000,

 

 

Miejsce inwestycji

ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś, kod pocztowy: 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

 

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres min. 12 miesięcy. Dostawca gwarantuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 15.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

10.12.2014 godz 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 10.12.2014 do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Piotr Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

 

 
Zakup, dostawa i montaż trampoliny ogrodowej PDF Drukuj

 

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Zakup, dostawa i montaż trampoliny ogrodowej:

Średnica

400-500 cm

Wysokość maty od podłoża

do 100 cm

Wysokość z siatką (całkowita)

do 300 cm

Wysokość siatki

do 200 cm

Minimalne obciążenie

150 kg

Siatka ochronna

wymagane

Osłona na sprężyny

wymagane

Drabinka

tak

Pokrowiec na matę

tak

Montaż

w cenie

 

 

Miejsce inwestycji

ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś, kod pocztowy: 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

 

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 15.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

10.12.2014 godz 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 10.12.2014 do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Piotr Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

 

 
Remont i wyposażenie istniejącego obiektu PDF DrukujRealizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

REMONT I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

1. Naprawa, uzupełnienie ubytków  i ułożenie tynku mineralnego na elewacji - 320 m2
2. Montaż (wymiana lub malowanie) stolarki okiennej – 11 szt.,
3. Ułożenie płytek ceramicznych na podłodze – 115 m 2
4. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach – 150 m 2
5. Ułożenie wykładzin podłogowych – 95 m 2
6. Ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na ścianach i sufitach – 260 m 2
7. Malowanie ścian wewnętrznych – 540 m2
8. Wykonanie przyłączy i montażu:
a/ WC – 5 szt
b/ umywalki – 5 szt.
c/ lustra z oświetleniem – 5 szt.,
d/ kabiny prysznicowe – 3 szt.,
9. Zabudowy systemowe:
a/ systemowa zabudowa kabin WC -  2 szt.,
b/ systemowa zabudowa pryszniców – 2 szt.,
c/ szafki łazienkowe – 8 szt.
10.  Zakup mebli kuchennych – 1 komplet,
11. Montaż stalowej klatki schodowej zewnętrznej o szerokości biegu 100 cm z dwoma spocznikami i dwustronnymi poręczami.
12. Zakup i dostawa wyposażenia bazy noclegowej

Całość prac dotyczy zakupu/wykonania, dostawy niezbędnych materiałów i montażu wszystkich elementów zawartych w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje i dokumentacje jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce inwestycji

Ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

14.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 14.07.2014 Do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 140 
Prace związane z przygotowaniem infrastruktury technicznej PDF DrukujRealizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


1. Ułożenie kostki betonowej na podbudowie cementowej – około 120 m2 :
a/  miejsca parkingowe dla samochodów osobowych
b/ dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych
2. Zakup i dostawa pojemników na odpady (trzy kolory), umożliwiających segregowanie odpadów.

Po zakończeniu prac teren wokół inwestycji należy poddać rekultywacji i obsiać mieszanką traw stosowaną na boiskach sportowych.

Całość prac dotyczy zakupu/wykonania, dostawy niezbędnych materiałów i montażu wszystkich elementów zawartych w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje i dokumentacje jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce inwestycji

Ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

14.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 14.07.2014 Do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 140 
Aranżacja terenu PDF Drukuj


Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Aranżacja terenu


1. Wytyczenie i ułożenie chodników z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej – około 350 m2 ,
2. Nasadzenia krzewów niskich – 25 szt.,
3. Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego o powierzchni około 600 m2
a/ wielofunkcyjne boisko sportowe,
b/ wytyczenie i wykonanie teren do minigolfa,
c/ ścieżka zdrowia.
d/ ustawienie 4 kompletów ławeczek drewnianych ze stolikami

Po zakończeniu prac teren wokół inwestycji należy poddać rekultywacji i obsiać mieszanką traw stosowaną na boiskach sportowych.


Całość prac dotyczy zakupu/wykonania, dostawy niezbędnych materiałów i montażu wszystkich elementów zawartych w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje i dokumentacje jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce inwestycji

Ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

14.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 14.07.2014 Do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 140