http://www.dawis.pl

Polish (Poland)
Opracowanie przez uczelnię prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji PDF Drukuj

30.01.2017 Pruszków
……………….

Informacje o ogłoszeniu w trybie konkurencyjnym

Termin składania ofert

do dnia 08.02.2017 do godziny 23.59

Nazwa zamawiającego

"DAWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

STANISŁAWA STASZICA 1

Numer telefonu

227599191

NIP

5341065701

Tytuł projektu

System monitoringu z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji danych

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: Sekretariat sekretariat@dawis.pl lub też drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Jończyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie przez uczelnię  prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest realizacja zamówienia w związku z realizacją projektu: „………………………………………………………….”

 

(Nr projektu: ………………………………………………..) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeprowadzenia prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji. W szczególności prace obejmować będą badanie przesyłania, przetwarzania i retencji plików obrazowych z kamer w systemach on-lineowych.

Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie szczegółowego raportu, w języku polskim, z przeprowadzonych prac rozwojowych

 

 

Termin realizacji zamówienia -  31.08.2017 r.

 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Załączniki

Oświadczenia Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi badawczej mogą być jednie :

a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

c)     instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

d)    inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

Wiedza i doświadczenie

 1. 1)posiadają wiedzę i doświadczenie w badaniach które mają być przedmiotem projektu

 

Potencjał techniczny

 

Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1)  w trakcie realizacji projektu zaproszą do testowania i opiniowania produktu potencjalnych użytkowników końcowych

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Ocena ofert w niniejszym postepowaniu w każdej z części przedmiotu zamówienia będzie dokonana wg następujących kryteriów: Cena – waga: 80 % (80 pkt)

2) Wcześniejszy Termin realizacji– waga: 20% (20 pkt)

 

Wzór

Cn

Pc = -------------------- x 80 punktów, gdzie:

Cb

Pc- punkty w kryterium ceny

CN – cena netto najniższa

CB - cena netto badanej oferty

W kryterium Termin realizacji punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

TRn

Ptr = -------------------- x 20 punktów, gdzie:

TRb

Ptr - punkty w kryterium termin realizacji

TRn – termin realizacji najkrótszy (mierzony w tygodniach)

TRb – termin realizacji badanej oferty (mierzony w tygodniach)

 

Pozostałe

 

 • .Prosimy o podanie terminu realizacji z dokładnością do danego dnia.

 • .Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

 • .Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 • .W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

 • . WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA I UMOWY

Dopuszcza się przyszłą zmianę warunków zamówienia w kwestii:

- termin realizacji zamówienia – w przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie uczelni, w przypadku nie dostarczania na czas odpowiedzi technicznych na pytania uczelni, w przypadku problemów z płynnością rozliczenia projektu unijnego

- cena – nie zakłada się zmian w kwestii ceny

Każda zmiana umowy wymagać będzie obopólnej akceptacji i potwierdzona zawartym aneksem.

KOD CPV

CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

 

NAZWA PODMIOTU :

________________________________________________________________________________________________

REGON:­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________  NIP:  _________________________________________

ADRES:  ________________________________________________________________________________________________

tel. ________________________________________

faks________________________________________

 

Osoba do kontaktów:  ________________________

e-mail:_____________________________________

 

Do:

 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego:

 

OFERTA:

 1. 1.Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję/my realizację zamówienia za cenę …………………….(netto)………………….(brutto)

 2. 2.Oferujemy realizację zlecenia w terminie ……... dni.

 3. 3.Oświadczamy, że podana cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. 4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Oświadczenia potwierdzające spełnieniE warunków z ogłoszenia

 

 

 1. 1.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. 2.Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 3. 3.Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie w badaniach nad stanowiących przedmiot projektu

 4. 4.Oświadczamy, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK).

 

................................................. …………………………………………………………………

/miejscowość i data/ czytelny podpis albo podpis

Wykonawcy/osoby/osób

uprawnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy/*

 

*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

 

 

Wykonawca/pieczątka:

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pliki do pobrania:

http://www.dawis.pl/images/dawis/informacje_o_ogloszeniu_w_trybie_konkurencyjnym-dawis.pdf

http://www.dawis.pl/images/dawis/oswiadczenia-dawis.pdf